Toekomst Dreven, Gaarden en Zichten: oppositie beschuldigt Balster van achterhouden informatie

De discussie over de grote vernieuwingsoperatie van een reeks buurten in Den Haag Zuidwest spitst zich nu toe op de ‘Dreven’ in Vrederust. Wethouder Balster wil doorpakken, maar hij ligt onder vuur.

Door

Renovatie, sloop en extra nieuwbouw. Dat is in het kort het plan voor de Dreven, Gaarden en Zichten, drie buurten ‘achter het Zuiderpark’. De uitvoerende partijen zijn woningcorporatie Staedion en bouwer Heijmans. De voorbereidende plannen (nota’s van uitgangspunten) zijn door B en W geaccepteerd en door de raad in juli aangevuld. Een van de bezwaren was toen dat er ook eengezinswoningen dreigen te worden gesloopt, huizen die de meeste bewoners graag willen behouden.

De oppositie constateert nu dat de raad toen niet volledig was geïnformeerd over de adviezen die B en W eerder kreeg. Met name de conclusie van de Welstandscommissie dat de Dreven de status van beschermd stadsgezicht niet mag verliezen, wekt nu commotie. “Het belangrijkste advies blijkt nu doelbewust buiten beeld te zijn gehouden. Kennelijk kwam dit advies niet goed uit. Daarmee is de raad essentiële informatie onthouden en zijn we op het verkeerde been gezet.” Dit zegt Peter Bos van de HSP. Samen met de SP, Partij voor de Dieren en Hart voor Den Haag heeft hij een debat aangevraagd. Een persverklaring van de vier partijen eindigt als volgt. ‘Deze slinkse en achterbakse streek van de wethouder accepteren we niet.’

Dreven zijn beschermd stadsgezicht

Het probleem voor het college van B en W en de ontwikkelende partijen is dus dat de Dreven in 2004 zijn uitgeroepen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het gaat hier om de uiterste hoek van Zuidwest: de straten tussen de Lozerlaan en de Erasmusweg. De overweging was toen dat de buurt met zijn schuin in het groen geplaatste woonblokken ‘een van de architectonische en stedenbouwkundige hoogtepunten’ van Zuidwest was.

Het belangrijkste advies blijkt nu doelbewust buiten beeld te zijn gehouden.
Peter Bos (HSP)

 

Vorige week stuurde wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) een ‘concept-voordracht’ naar de raad om de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht van de Dreven in te trekken. Dat korte stuk gaat vergezeld van maar liefst acht bijlagen met adviezen, beschrijvingen en waarderingen over en van de wijk. In veel van die stukken wordt geworsteld met de grote vraag of de beschermde status moet worden opgeofferd. ‘Ja,’ luidt bijvoorbeeld de schoorvoetend getrokken conclusie van de afdeling Monumentenzorg; het kan niet anders als je ‘grootschalige herstructureringen’ mogelijk wilt maken.

Maar de Welstandscommissie, waarin Monumentenzorg ook is vertegenwoordigd, komt in zijn voorlopige, al op 1 maart uitgebrachte advies tot een tegengestelde conclusie. ‘Het beschermd stadsgezicht staat vernieuwing of verdichting niet in de weg. Binnen en met gebruikmaking van de cultuurhistorische kernwaarden kunnen opgaven van deze tijd (woonkwaliteit, klimaattechnische en bouwtechnische eisen) ingepast worden,’ schrijft voorzitter Marianne Loof. Zij waarschuwt bovendien voor een gevaarlijke precedentwerking. Als de gemeenteraad hierin meegaat, ‘zijn alle andere wederopbouwbuurten kansloos, vogelvrij en rijp voor de sloop’.

Verwijten

Wethouder Balster wijst de verwijten van de oppositie af, deels op procedurele gronden. Er ligt nog geen ‘definitief advies’ van de Welstandscommissie, zegt hij. Dat komt vóór het definitieve raadsbesluit en kan dus nog door de raad bij de besluitvorming worden betrokken. Balster noemt het verder ‘zuiver’ pas nu het voorstel tot opheffing van het beschermd stadsgezicht ook werkelijk wordt gedaan ‘alle stukken mee te sturen die tot deze afweging hebben geleid’. Zelf blijft de wethouder bij de al eerder door B en W getrokken conclusie. “We kunnen de gewenste woonkwaliteit niet bereiken zonder opheffen van de beschermde status.”

In november sturen B en W de uitgewerkte plannen (planuitwerkingskaders) voor de Dreven, Gaarden en Zichten naar de raad. De verwachting is dat de vernieuwingsoperatie dan wordt goedgekeurd.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Standaardportret
Bekijk meer van