Dit zijn de plannen uit het Haagse coalitieakkoord

Na een half jaar onderhandelen presenteerden D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA vrijdag hun coalitieakkoord ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’. Wat zijn de plannen voor Den Haag? We zetten ze hier op een rij.

Door en

Financiën

Eerst maar het zuur. Gezien de geldtekorten van de gemeente is besloten de lasten voor inwoners te verhogen. Zo gaat de onroerendezaakbelasting (ozb), die in Den Haag overigens heel laag is, flink omhoog. Woningeigenaren moeten de gemeentekas jaarlijks met een kleine 17 miljoen euro extra spekken. Ook de rekening voor het riool en afvalverwerking gaat omhoog.

Vooral automobilisten gaan de lastenverzwaring merken. Het parkeertarief in de binnenstad en Scheveningen verdubbelt bijna, van 3,60 naar 6,50 euro per uur. Het betaald parkeren wordt uitgebreid naar alle wijken van de stad, op Vroondaal, Wateringse Veld en Leidschenveen-Ypenburg na. Daar alleen als de parkeerdruk er aanleiding toe geeft. Voor bezoekers wordt parkeren overal 50 cent per uur duurder. Tot slot stijgen de kosten van vergunningen. 

Verder gaat de toeristenbelasting omhoog. Het stadhuis steekt ook hand in eigen boezem. Op de eigen uitgaven en ambtenarenapparaat moet op den duur 9 miljoen euro worden bezuinigd – een vrij ambitieus streven.

 

Energietransitie en groen

Met het resterende Eneco-budget, zo’n 100 miljoen euro, willen de partijen de komende jaren versneld woningen verduurzamen. Het streven is om jaarlijks tienduizend woningen te isoleren, een verdubbeling. 

Voor de energietransitie zien de partijen een uitdaging in het creëren van ruimte voor de toekomstige infrastructuur. Warmtenetten, verdeelstations, verzwaarde elektriciteitsnetten – het moeten allemaal ergens komen. Daarbij blijft de gemeente de voorkeur uitspreken voor lokale, duurzame warmtebronnen. De coalitie verwacht deze raadsperiode een tweede geothermiebron in gebruik te kunnen nemen.

Verder willen de partijen werk maken van vergroening, vooral in de versteende wijken. De komende jaren moet ‘minimaal 3000 vierkante meter’ aan tegels en beton plaatsmaken voor groen. Ook gaat de coalitie 10 miljoen euro investeren in het onderhoud van de buitenruimte, van bloemperken tot losliggende stoeptegels.

 

De coalitie wil de komende jaren nog eens 1600 mensen extra uit de bijstand te helpen


Armoede

Het armoedebeleid van de gemeente blijft overeind. Inwoners die tot 130 procent van het minimumloon verdienen, kunnen aanspraak maken op verschillende regelingen. Omdat naar verwachting meer mensen hiervan gebruik gaan maken, is er 9 miljoen euro gereserveerd. Specifiek voor kinderarmoede ligt 2 miljoen euro extra klaar.

In het coalitieakkoord is ook de permanente winteropvang voor dakloze Hagenaars de komende jaren gegarandeerd. Tot nu toe was de opvang afhankelijk van het weer. De laatste jaren werd in Den Haag vaak op het laatste moment besloten de opvang gedurende de winterperiode permanent te openen, onafhankelijk van storm of temperatuur. Dat wordt nu voor de rest van deze bestuursperiode geregeld.

 

Veiligheid 

De gemeente gaat door met de ‘gebiedsgerichte’ aanpak van gebieden met specifieke problematiek. Voor het Kaapseplein, Duindorp, de Van Baerlestraat en de Weimarstraat/Zevensprong, waar de gemeente al actief is, is 7 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast hebben de partijen 22 miljoen euro over voor vergelijkbare operaties in kwetsbare buurten, zoals Laak Centraal, Rustenburg en het Schipperskwartier. 

Verder gaat het nieuwe stadsbestuur de pijlen op jeugdcriminaliteit en ondermijning, de vermenging van boven- en onderwereld. De vergunningplicht voor bedrijven zoals die nu in Weimarstraat bestaat, wil de coalitie vaker inzetten. In Zuidwest, bijvoorbeeld.

Economie en werk

De komende jaren wil de coalitie nog eens 1600 mensen extra uit de bijstand te helpen. Dat gaat deels via de gesubsidieerde STIP-banen. Ook wordt de mogelijkheid voor loonkostensubsidie uitgebreid. Zo kunnen mensen die deels arbeidsgeschikt zijn aan het werk. Hier is 30 miljoen euro voor gereserveerd in het akkoord. Daarnaast wil het nieuwe stadsbestuur inzetten op ‘beschut werk’ binnen de gemeente. Daar is, verdeeld over vier jaar, 5 miljoen euro voor. 

Het programma economie krijgt er jaarlijks weer 3,8 miljoen euro bij. Daarmee wordt een bezuiniging van het vorige college teruggedraaid. Het geld is bedoeld voor extra aandacht voor het mkb en opgaven zoals digitalisering, inflatie en vergrijzing. Verder is er 1,5 miljoen euro voor een fonds om bedrijven en instellingen naar de stad te trekken. Daarbij ligt de nadruk op cybersecurity en startups.  

 

Zodra het wettelijk mogelijk is, voert de gemeente een vergunningplicht in voor woningverhuurders

 

Woningmarkt

Den Haag houdt vast aan de ambitie van 30 procent sociale huur bij grote nieuwbouwprojecten. Daarboven komt 25 procent middeldure huur en 25 procent betaalbare koop (tot de NHG-grens van nu 355 duizend euro). In het CID, het gebied tussen de drie stations waar veel hoogbouw gepland staat, liggen de percentages iets lager. Daar gaat het respectievelijk om 30 procent, 20 procent, 20 procent. Het doel is om elk jaar vierduizend woningen bij te bouwen. Al hangt dit natuurlijk af van hoe de vastgoedmarkt zich ontwikkelt.

Verder willen de partijen strenger optreden tegen onbehoorlijke huisbazen. Zodra het wettelijk mogelijk is, voert de gemeente een vergunningplicht in voor woningverhuurders. Bij het slecht gedrag, zoals woekerrentes of discriminatie, kunnen zij deze verhuurdervergunning kwijtraken.

 

Onderwijs en jeugd

Taalaanpak staat centraal in het onderwijsbeleid voor de komende periode. Een kwart van de Hagenaars is laaggeletterd en in sommige wijken loopt dat zelfs op tot de helft. Daarom start de gemeente met een offensief tegen laaggeletterdheid en taalachterstanden, te beginnen bij de allerjongste kinderen en hun ouders. Verdeeld over vier jaar is er 10,5 miljoen euro beschikbaar om hier werk van te maken. 

Om deze nieuwe inzet mogelijk te maken wordt het ambtenarenapparaat herschikt. Dit moet 3 miljoen euro opleveren. In de jeugdzorg wordt 4,5 miljoen euro jaarlijks en nog 10 miljoen incidenteel gebruikt om de instroom in de jeugdzorg te voorkomen. Dat is hard nodig, al is het maar omdat de kosten voor de jeugdzorg bij toenemend gebruik niet meer te beheersen zijn. 

 

Zorg en welzijn

Een deel van de bezuinigingen komt terecht bij de Wmo-regelingen (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals hulp in de huishouding en hulpmiddelen zoals trapliften. In totaal moet er 12 miljoen euro (verdeeld over de hele bestuursperiode) minder worden uitgegeven. Vooral mensen met een wat grotere portemonnee zullen eerder een eigen bijdrage moeten betalen. 

Het nieuwe college zet hoog in op preventieve maatregelen op verschillende gebieden, waaronder de rookvrije generatie, gezondheid, sport, werk en jeugdhulp. Ook op het vlak van schulden stelt het nieuwe stadsbestuur: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Het doel is onder meer om de gezondheidsverschillen tussen wijken verkleinen. Net als in de vorige periode is hiervoor ongeveer 6 miljoen euro per jaar beschikbaar.

 

De opvallendste culturele investering is de 3,8 miljoen euro voor de verhuizing van het Eschermuseum

 

Mobiliteit

Voor verkeersveiligheid trekt het nieuwe stadsbestuur 3 miljoen euro per jaar uit. Daarmee wil het onder meer woonwijken veiliger maken door 30 km/u als maximumsnelheid in te voeren en de straten hierop in te richten. Ook de 50 km-wegen moeten veiliger, wat ook de doorstroming te goed komt. Er is specifiek aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers op de Benoordenhoutseweg en de Van Alkemadelaan.

Verder wil de coalitie drukke en onoverzichtelijke kruispunten aanpakken. Boven aan het lijstje staat de Zevensprong, waar men met ‘ongelijkvloerse oplossingen’ (lees: ondertunneling) de doorstroming wil verbeteren. Het kruispunt moet ook ‘groener en vriendelijker worden’. Ook de Teldersweg, het Hobbemaplein en de President Kennedylaan worden genoemd.

 

Cultuur

Na jarenlange neergang komen er weer meer bibliotheken bij. In Moerwijk is eerder dit jaar een bieb geopend en ook het Benoordenhout krijgt er een bij. Verder gaat de gemeente, onder het mom van ‘fair pay’, werkenden in de culturele sector beter betalen. Zij kunnen vaak maar slechts rondkomen van de vergoedingen. 

De opvallendste investering is de 3,8 miljoen euro voor de komst van het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout. Nu het niet is gelukt dit plan te laten verwezenlijken door een marktpartij, wil de gemeente alsnog zelf het initiatief nemen.  

 

Het gehele akkoord is hier te lezen.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van