Bomen op de Mient zijn voorlopig gered

De bomen op de Mient mogen voorlopig niet worden gekapt. De gemeenteraad wil eerst de nog lopende bezwaarprocedure afwachten.

Door

Een meerderheid van de raad schaarde zich donderdagavond achter een motie van GroenLinks en de Haagse Stadspartij om niet te kappen voordat de bodemprocedure bij de bestuursrechter is afgerond. Die is aangespannen door omwonenden. De kort geding-rechter bepaalde woensdag in een andere procedure nog dat de gemeente al wel mag kappen. De raad vindt dat prematuur omdat ‘in een rechtstaat de partij die naar een rechter stapt de kans moet krijgen om daar zijn gelijk te halen en een overheid niet haar macht mag gebruiken om deze kans te ontzien’ (bedoeld is: te blokkeren, red.).

Een motie van afkeuring tegen wethouder Robert van Asten (D66, Segbroek) wegens het ‘niet juist en onvolledig informeren’ van de raad haalde het met zestien stemmen vóór niet. Dat gold ook voor een motie om het hele herinrichtingsplan van de Mient om te gooien om zo veel mogelijk bomen te kunnen sparen. Een voorstel om af te zien van bomenkap ten behoeve van parkeerplaatsen haalde het wél. De raad wil zelfs dat er minder parkeerplaatsen komen dan nu, omdat er vele niet worden gebruikt. Dat wil zeggen dat er, hoe de procedures verder ook mogen verlopen, in elk geval minder dan de bedreigde 158 bomen zullen sneuvelen.

‘In uiterste blessuretijd’

In een eerste reactie toont het comité Eerlijk Plan Mient zich opgetogen. “Tegen alle verwachtingen in vielen gisteren in uiterste blessuretijd toch nog enkele cruciale Mient-puzzelstukjes op hun plaats. De combinatie van de twee aangenomen moties betekent eigenlijk het einde van het bestaande herinrichtingsplan,” aldus woordvoerder Bram Vreven.

De uitkomst van het debat vormde de climax van een periode van oplopende spanningen tussen Van Asten, de bewoners en de oppositiepartijen in de raad. Vandaar ook het zware middel van de motie van afkeuring, ingediend door de nestor van de raad (en oud-wethouder) Joris Wijsmuller van de HSP. Die werd weliswaar niet aangenomen, maar maakte wel duidelijk dat de raad genoeg had van de stugge opstelling van Van Asten en zijn ambtenaren. Wat niet hielp is dat de gemeente telkens een andere hoofdreden voor de bomenkap aanvoerde. Eerst was het de behoefte van de Vruchtenbuurt aan parkeerplaatsen, toen de vervanging van de riolering en uiteindelijk kwam daar ook nog de verbetering van het ‘talud’ van de weg bij.

Tegelijk was ook de ergernis van Van Asten begrijpelijk. De raad stemde vorig jaar in ruime meerderheid in met het herinrichtingsplan. In feite kwam een aantal partijen dus terug op hun destijds gegeven fiat. Van Asten zal de raad nu moeten informeren hoe hij de moties gaat uitvoeren.

Compensatie in twijfel getrokken

De actiegroep Eerlijk Plan Mient, die zich gesteund weet door bijna 2.600 ondertekenaars van een petitie, bestrijdt de noodzaak van het verwijderen van de bomen. Bovendien trekt zij de toegezegde ‘compensatie’ van het groen in twijfel. “Op het groenste deel van de Mient verdwijnen 141 bomen en komen er slechts 63 voor terug,” aldus Vreven. Ook bestrijdt hij dat het noodzakelijk is bomen te kappen voor de verwijdering van het oude riool, zoals de gemeente volhoudt. Intussen is besloten de oude buizen te laten liggen, zodat de bomen niet langer in de weg staan en er ook geen schade van zullen ondervinden, redeneert de actiegroep.

 

Tegen alle verwachtingen in vielen gisteren in uiterste blessuretijd toch nog enkele cruciale Mient-puzzelstukjes op hun plaats.
Comité Eerlijk Plan Mient

 

De noodzaak van nieuwe parkeerplaatsen zou er evenmin zijn op deze plek. Uit eigen onderzoek van de buurt blijkt dat de huidige plaatsen hier al niet druk worden gebruikt; wijkbewoners vinden ze te ver weg en sociaal gezien te onveilig. De actiegroep heeft met behulp van deskundigen een eigen herinrichtingsplan gemaakt, waarvan zij zegt dat het ‘groener en veiliger’ is dan wat de gemeente voorstelt. Ondanks alles besloot de gemeenteraad in juni 2020 tot de ingrijpende herinrichting plus kap. De Haagse Stadspartij (HSP) en de Partij voor de Dieren (PvdD), maar ook van collegepartij GroenLinks waren toen al tegen.

Rioolvervanging Mient

Als opmaat tot de raadsvergadering was er eerder al een debat in de raadscommissie Ruimte. Daar ging het onder meer over de gebrekkige informatievoorziening en de geringe invloed van omwonenden op het plan. Maar wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) gaf geen krimp. Er moet nu worden doorgepakt op de Mient, vindt hij. Het gaat vooral om de rioolvervanging, die niet langer kan wachten. Als uiteindelijk blijkt dat de parkeerplaatsen toch niet nodig zijn, zei Van Asten, worden deze ‘teruggegeven aan de natuur’. “Dat lijkt mij de omgekeerde wereld,” schamperde Maarten de Vuyst (GroenLinks) daarop. Een raadsmeerderheid sloot zich donderdag bij hem aan.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten. Of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van