Actiegroep MOB wil Den Haag dwingen verkeer te beperken

De gemeente Den Haag doet te weinig aan het terugdringen van de uitstoot van stikstof, vindt organisatie ‘Mobilisation for the Environment’ (MOB). Zij vraagt de provincie in te grijpen.

Door

De kern van de zaak is, volgens MOB, dat de uitlaatgassen van het verkeer in de stad de natuur in de duinen aantasten. “De Hollandse duinen worden steeds armoediger en ongezonder door veel te hoge stikstofemissies,” zegt de Haagse jurist Valentijn Wösten, raadsman van MOB. “Den Haag draagt voor ongeveer 20 procent bij aan die uitstoot. Die moet met de helft omlaag, maar Den Haag heeft nog vrijwel niets ondernomen.”

MOB stapt daarom naar de provincie Zuid-Holland, die is belast met het toezicht op de uitvoering van het stikstofbeleid. In een dinsdag verzonden officieel verzoek wordt Zuid-Holland gevraagd Den Haag ‘maatregelen op te leggen, gericht op de realisatie van de noodzakelijke emissiereducties’. “Het stadsbestuur gaat als een valse stiefmoeder met de duinen om. Wel de lusten, niet de noodzakelijke zorg. Dat moet veranderen voordat de natuur onomkeerbaar wordt aangetast,” legt Wösten uit.

 

 

Het stadsbestuur gaat als een valse stiefmoeder met de duinen om
MOB-jurist Valentijn Wösten

 

De eerste stap is volgens MOB het aanpakken van het stadsverkeer. Er zouden veel te veel auto’s rijden op de grotere wegen in de buurt van de duinen, zoals de Van Alkemadelaan, de Landscheidingsweg en de Sportlaan. Rij- en parkeerruimte zouden moeten worden beperkt. De wegen moeten worden versmald, het aantal parkeerplaatsen moet omlaag en de parkeertarieven moeten omhoog, volgens MOB. Omdat de gemeente Den Haag ‘schandelijk’ verzaakt, zou de provincie moeten ingrijpen. Als Zuid-Holland dat niet doet, stapt MOB naar de rechter, zegt Wösten.

Dat is geen loos dreigement. MOB, de actiegroep die wordt geleid door Nijmegenaar Johan Vollenbroek, voerde en won al vele milieurechtszaken. Eén ervan was in 2019 de beruchte procedure bij de Raad van State waardoor het complete stikstofbeleid (‘PAS’) van het rijk onderuit werd gehaald.

De beschermde duingebieden rond Den Haag zijn Meijendel en Berkheide, en Westduinpark en Wapendal. Uit gebiedsanalyses blijkt dat de biodiversiteit er achteruitgaat. Met name de natuurtypen grijze duinen, duinheide met struikhei en duinbossen ernstig lijden onder het teveel aan stikstof. Een van de opvallendste gevolgen van te veel stikstof is ‘vergrassing’; hei en andere soorten die gedijen op schrale gronden, worden verdrongen door gras. Tegelijk staat in de analyses ook dat door ‘herstelmaatregelen’ wordt verwacht dat natuurdoelstellingen gehaald kunnen worden. MOB betwijfelt dat.

Fijnstof en lawaai

Er zijn volgens Wösten bovendien nog meer redenen om het verkeer in Den Haag aan te pakken. Hij noemt de fijnstof en lawaai. “De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad zullen geweldig verbeteren als het gemeentebestuur nu eindelijk zijn verantwoordelijk neemt,” aldus de jurist. Verder vindt Wösten dat de status van stad van vrede en recht ook de noodzaak van een ‘voorbeeldig bestuur’ met zich meebrengt.

In een eerste reactie bevestigt Zuid-Holland de ontvangst van het verzoek van MOB. Een woordvoerder: “We kunnen nu nog niet reageren. Dit is een zaak die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid moet bekijken. Er zal een besluit worden genomen binnen acht weken, de wettelijke termijn.”

Wethouder Robert Barker (PvdD, milieu) zegt net als MOB te constateren dat de natuur in Den Haag onder druk staat als gevolg van een teveel aan stikstof. “Het is de verantwoordelijkheid van alle overheidsinstanties om bij te dragen aan de vermindering van stikstof om de natuur te versterken. Als gemeente hebben we beperkte mogelijkheden, maar waar we kunnen, leveren we een bijdrage. Door de invoering van de zero-emissiezone dragen we bij aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Dit heeft direct positieve effecten op de luchtkwaliteit en draagt bij aan de aanpak van de klimaatcrisis.”

De zero-emissiezone voor vrachtauto’s en bestelbusjes in de kuststrook maakt weinig indruk op Wösten. “Dat levert nauwelijks iets op. Men wilde kennelijk toch iets doen. Maar dit resulteert slechts in een fractie minder uitstoot. Daar schieten we niets mee op.”

 

Standaardportret
Bekijk meer van