Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Den Haag Centraal 2012 B.V.

  1. Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn toepasselijk op welke rechtsverhouding met derden dan ook, behoudens en voor zover er sprake is van een advertentieovereenkomst. Daarbij zijn onze advertentievoorwaarden van toepassing. De Algemene voorwaarden van Den Haag Centraal 2012 B.V worden aangehaald als Algemene voorwaarden DHC. Den Haag Centraal 2012 B.V. wordt hierna verder aangehaald als DHC.

1.2 Algemene inkoopvoorwaarden of andere Algemene voorwaarden worden door DHC verworpen en maken nimmer deel uit van welke overeenkomst dan wel rechtsbetrekking dan ook. Door gebruikmaking van de diensten en/of aanschaf van de uitgeefproducten van DHC stemt u in met de Algemene voorwaarden DHC.

1.3 De Algemene voorwaarden DHC kunnen worden geraadpleegd op de website van DHC. Op eerste verzoek wordt een afschrift van deze Algemene voorwaarden toegestuurd.

1.4 Voor overdracht van overeenkomsten met DHC aan derden is schriftelijke toestemming noodzakelijk.

1.5 Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uitgaven welke in losse verkoop worden verkocht en derden die kennis nemen van de krant doordat zij de krant in een openbare ruimte lezen of de papieren editie lezen bij derden. Met andere woorden, deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op alle derden die kennis nemen, op welke wijze dan ook, van de uitgaven en/of publicaties van DHC.

1.6 Deze voorwaarden hebben eveneens betrekking op publicaties en/of uitgaven op internet, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of de website van DHC.

 

  1. Abonnementen en/of aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, en tenzij anders aangegeven, 14 dagen geldig.

2.2 Alle abonnementsovereenkomsten kunnen schriftelijk, telefonisch of digitaal worden gesloten waarna DHC de afspraken per e-mail bevestigt. Zonder opgaaf van redenen staat het DHC vrij om een abonnement te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Het staat DHC vrij om jaarlijks prijsverhogingen door te voeren welke in lijn liggen met het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

2.4 Abonnementstarieven bij acties zijn niet van toepassing op lopende abonnementen. Van een actie kan alleen gebruik worden gemaakt indien er een periode van zes maanden geen abonnementsovereenkomst is gesloten. Abonnementen kunnen tegen het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien een abonnement niet wordt opgezegd wordt deze verlengd met een periode van een kalenderjaar. Na een verlenging van een regulier abonnement, dus niet een proefabonnement, kan een abonnement met inachtneming van een termijn van een maand schriftelijk worden opgezegd.

2.5 In geval van feestdagen en/of vakantieperioden staat het DHC vrij om edities te verplaatsen of samen te voegen.

 

  1. Levering en bezorging

3.1 DHC streeft naar tijdige bezorging van de krant. Het staat DHC vrij om te kiezen voor persoonlijke bezorging of bezorging per post. DHC voert de bezorging met de grootste zorg uit. Echter zij is daar mede afhankelijk van de tijdige aanlevering van de krant, distributie en (post)bezorging. Bij postbezorging kan tijdige bezorging niet worden gegarandeerd. Indien en voor zover daarbij vertraging ontstaat, is er tussen partijen sprake van een overmachtssituatie. Het niet of te laat bezorgen geeft niet het recht op restitutie van abonnementsgeld en/of schadevergoeding in welke vorm dan ook.

3.2 Indien een editie niet bij een abonnee is geleverd wordt hij of zij verzocht een e-mail te sturen aan abonnementen@denhaagcentraal.net met vermelding van het abonneenummer, naam en adres. De krant zal worden nabezorgd. De abonnee kan ook tijdens kantooruren bellen met SP Abonneeservice (0172-476085) of met DHC (070-3644040) om zijn bezorgklacht door te geven.

3.3 Een abonnee is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist toesturen van adresgegevens en/of wijzigingen daarin. Adreswijzigingen dienen minimaal tien dagen voorafgaande aan een wijziging te worden toegestuurd per e-mail.

3.4 Indien op een bezorgadres meerdere bewoners woonachtig zijn dan is de abonnee er zelf voor verantwoordelijk voor dat hem de krant bereikt.

 

  1. Betaling abonnementsgeld

4.1 DHC incasseert de abonnementen standaard door middel van een automatische incasso. In geval van een andere betaalwijze, bijvoorbeeld door middel van een acceptgiro, wordt een toeslag in rekening gebracht van € 2.50. Wijzigingen met betrekking tot bankrekeningnummer of de betalingswijze dienen door de abonnee kenbaar gemaakt te worden aan DHC. Indien enig bedrag wordt gestorneerd dan ontslaat dit abonnee niet van de betalingsverplichting.

4.2 Opmerkingen en/of vragen over facturen dienen binnen een week per e-mail (denhaagcentraal@spabonneeservice.nl) aan SP Abonneeservice te worden gestuurd.

 

  1. (Digitale) diensten

5.1 Naast een papieren editie van de krant kan er in de plaats ook een digitale versie worden verstrekt door DHC. De abonnee dient er zelf voor te zorgen dat hij of zij kennis kan nemen van de digitale versie, althans beschikt over de juiste apparatuur. Alle kosten om kennis te nemen van de digitale versie komen eveneens voor rekening van de abonnee.

5.2 De digitale versie is voor strikt persoonlijk gebruik. Het staat de abonnee niet vrij de digitale versie met derden te delen. Indien een abonnee de digitale versie aan derden aanbiedt, is hij een boete verschuldigd van € 200,- per overtreding. Het staat DHC vrij de daadwerkelijke schade te verhalen.

 

  1. Intellectuele eigendom

6.1 De intellectuele eigendom van de uitgave komen toe aan DHC, zowel voor wat betreft de inhoud, vorm en ontwerp van de uitgaven.

6.2 Het is de abonnee of derden niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om de uitgaven van DHC geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, in welke vorm of wijze dan ook. Dit geldt eveneens voor advertenties en/of mededelingen van derden. Bovendien staat het derden niet vrij merknamen, logo’s of uitingen van DHC te gebruiken en/of te vermenigvuldigen zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van DHC.

6.3 Voor overname van artikelen welke een nieuwsfunctie hebben volgens artikel 15 Auteurswet dient eveneens de schriftelijke toestemming te worden verkregen van DHC. Indien toestemming wordt verkregen dient altijd bronvermelding plaats te vinden. Voor het overnemen van foto’s en/of afbeeldingen is separaat toestemming vereist.

6.4 Schending van de intellectuele eigendom van DHC of derden brengt met zich mee dat de overtredende partij aansprakelijk is voor de schade, met inbegrip van de gevolgschade.

6.5 De partij welke inbreuk maakt op de intellectuele eigendom vrijwaart bovendien DHC voor aanspraken van derden.

 

  1. Aansprakelijkheid

7.1 DHC is niet aansprakelijk voor toerekenbare kortkoning (met inbegrip van fouten of vergissingen in publicaties) of schade uit welke rechtsverhouding dan ook tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

7.2 In geval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot € 1.000,-, tenzij een assuradeur van DHC in het desbetreffende geval een hoger bedrag uitbetaalt.

7.3 Het recht op het instellen van aansprakelijkheid vervalt een half jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan of de benadeelde er in redelijkheid kennis van heeft kunnen nemen.

7.4 Het recht om aanspraak te maken op beperkende bepalingen ten aanzien van aansprakelijkheid komt niet uitsluitend toe aan DHC maar eveneens aan al diegenen die er werken of door DHC worden ingeschakeld. Bestuurders of commissarissen kunnen zich er eveneens op beroepen.

7.5 Een belanghebbende dient een aansprakelijkstelling zo spoedig mogelijk schriftelijk per aangetekend schrijven aan de directie van DHC te melden.

 

  1. Privacyverklaring

8.1 Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In onze privacyverklaring leest u hoe wij met privacy omgaan. U treft de privacyverklaring aan op onze website.

 

  1. Overig

9.1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. De rechtbank in Den Haag is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiende uit welke rechtsbetrekking dan ook, tenzij de wet een afwijkende competentie voorschrijft.

9.3 Indien een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden vernietigbaar dan wel nietig, dan treedt daarvoor in de plaats een nieuwe bepaling die tussen partijen dezelfde strekking heeft en niet nietig is of vernietigbaar.

9.4 Indien de Algemene voorwaarden enig onderdeel niet regelt in haar voorwaarden dan zal zij een bepaling naar redelijkheid en billijkheid van toepassing verklaren. DHC is bovendien gerechtigd om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Na bekendmaking zijn deze gewijzigde voorwaarden van toepassing op alle bestaande en nieuwe overeenkomsten.

 

Laatste wijziging: 1 juli 2018