Advertentievoorwaarden

Advertentievoorwaarden Den Haag Centraal 2012 B.V.

  1. Algemeen

1.1 Deze advertentievoorwaarden zijn toepasselijk op advertentieopdrachten in de publicaties van Den Haag Centraal 2012 B.V. Deze algemene voorwaarden worden aangehaald als Advertentievoorwaarden DHC. Den Haag Centraal 2012 B.V. wordt hierna aangehaald als DHC.

1.2 Algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden worden door DHC verworpen en maken nimmer deel uit van welke overeenkomst dan wel rechtsbetrekking dan ook. Door het goedkeuren van een plaatsingsopdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de Advertentievoorwaarden DHC.

1.3 De Advertentievoorwaarden DHC kunnen worden geraadpleegd op de website van DHC. Op eerste verzoek wordt een afschrift van deze Advertentievoorwaarden DHC toegestuurd. Tarieven staan weergegeven op de webpagina van DHC onder Adverteren.

1.4 Voor overdracht van overeenkomsten met DHC aan derden is schriftelijke toestemming noodzakelijk.

 

  1. Offertes en opdrachten

2.1 De Advertentievoorwaarden DHC zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van DHC, alsmede op alle advertentieovereenkomsten die tussen DHC en derden gelden.

2.2 Alle offertes zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij in de offerte anders aangegeven. Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een offerte en eenmalige aanbieding hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen.

2.3 Opties op advertentieruimte worden slechts geacht te zijn verleend, indien DHC dit schriftelijk aan de adverteerder heeft medegedeeld. Indien van de optie geen gebruik wordt gemaakt dan verloopt deze van rechtswege en staat het DHC vrij om met derden op de beoogde plaats een advertentieovereenkomst te sluiten.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, zoals bijvoorbeeld in geval van een reservering of een specifieke plaatsingsopdracht, staat het DHC vrij om te bepalen waar de advertentie in de krant wordt geplaatst. Een advertentieopdracht is altijd voor een bepaalde editie die uitkomt op een bepaalde datum. Tenzij tussen partijen anders overeengekomen is de plaatsingsdatum slechts een indicatie en is er op geen enkele wijze sprake van een fatale termijn. DHC heeft, indien er geen sprake is van een opdracht met een fatale termijn of plaatsing in een bepaalde editie, het recht om een advertentie door te plaatsen in een volgende editie.

2.5 In haar advertentiebevestiging legt DHC het formaat van de advertentie, de kleur, uiterste aanleverdatum, de uitgave alsmede het tarief van de advertentie vast. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal. Indien DHC in afwijking van het voorgaande het materiaal voor opdrachtgever maakt en oplevert, dan blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie, zodat zij bij goedkeuring van het voorstel DHC vrijwaart voor fouten en voor aanspraken van derden.

2.6 DHC is nimmer aansprakelijk voor fouten in een advertentie. Na goedkeuring van de advertentietekst of aanlevering van de advertentietekst is adverteerder volledig aansprakelijk voor fouten en/of vergissingen in de advertentie. DHC verleent geen enkele garantie ten aanzien van respons of bereik.

2.7 DHC kan geen toezeggingen doen waar de advertentie in de krant wordt geplaatst, tenzij dit door DHC is gegarandeerd.

2.8 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op advertenties of banners op de website van DHC. Voor technische voorwaarden verwijzen wij naar onze website onder Adverteren.

2.9 Alle adverteerders krijgen van DHC bewijs van plaatsing per e-mail toegestuurd.

 

  1. Betaling

3.1 Betaling dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan DHC gerechtigd is incassokosten in rekening te brengen van 15%, dan wel de wettelijke incassokosten. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke handelsrente.

3.2 Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden, kunnen er geen nieuwe reserveringen plaatsvinden of advertenties worden geplaatst.

3.3 Reclames ten aanzien van de factuur dienen schriftelijk dan wel per e-mail (administratie@denhaagcentraal.net) te worden gericht aan DHC binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.

 

  1. Materiaal

4.1 Advertentiemateriaal dient tijdig, zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk voor sluitingsdatum te worden aangeleverd. Advertentiemateriaal dient te voldoen aan de volgende voorwaarden, print: certified PDF, zonder snijtekens en in 300 dpi, digitaal: statische of ‘animated’ gif (maximaal 150 kB), jpeg, bij het materiaal een werkende link (URL) aanleveren. Tijdige aanlevering van advertentiemateriaal voor sluitingsdatum komt volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever of adverteerder.

4.2 Zonder opgaaf van redenen kan advertentiemateriaal worden geweigerd. In dat geval heeft zowel DHC als de beoogd adverteerder het recht de overeenkomst te ontbinden. Geen van beide partijen heeft in dat geval de verplichting om annuleringskosten te voldoen, dan wel een schadevergoeding te betalen. Advertenties mogen niet aanstootgevend zijn, haatdragend, discriminerend, seksueel getint, schokkend of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd.

4.3 Advertenties met betrekking tot financiële dienstverlening dienen te voldoen aan de voorwaarden welke de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daaraan stelt.

4.4 Advertenties mogen niet in strijd zijn met de wettelijke reclameregels en/of de Nederlandse Reclame Code.

 

  1. Annulering en niet tijdige aanlevering van materiaal

5.1 In geval van annulering en/of niet tijdige aanlevering van materiaal is adverteerder annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen tot 48 uur voor sluitingsdatum 30% en binnen 24 uur voor sluitingsdatum 75%. Na sluitingsdatum heeft DHC het recht om 100% van de advertentieopdracht in rekening te brengen.

5.2 Indien adverteerder een opdracht wenst te annuleren dan dient annulering schriftelijk plaats te vinden.

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1 DHC is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming of schade uit welke rechtsverhouding dan ook tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

6.2 Indien vast komt te staan dat DHC aansprakelijk is uit hoofde van toerekenbare tekortkoming en/of opzet of grove schuld in verband met een advertentieopdracht, dan wel DHC de aansprakelijkheid aanvaart, dan is DHC schadevergoeding verschuldigd, die beperkt blijft tot herplaatsing in de eerstvolgende editie van DHC. Nimmer is DHC aanvullende schadevergoeding verschuldigd uit welke hoofde dan ook en welke omvang dan ook. Vergoeding van indirecte schade zoals gevolgschade, vermogensschade, omzetschade of welke indirecte schade dan ook is uitgesloten, althans DHC is hiervoor nimmer aansprakelijk. De adverteerder dient zelf altijd, voor eigen rekening en risico, schade beperkende maatregelen te nemen.

6.3 In geval van stroomstoringen, problemen met computers of software of oorzaken van buitenaf is er sprake van een situatie van overmacht. In dat geval is geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

6.4 Het recht op het instellen van een vordering tot aansprakelijkheid vervalt een halfjaar nadat het feit zich heeft voorgedaan of de benadeelde er in redelijkheid kennis van heeft kunnen nemen. Een belanghebbende dient een aansprakelijkstelling, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval schriftelijk, per aangetekend schrijven aan de directie van DHC te sturen. De adverteerder of opdrachtgever is ermee bekend dat er afwijkingen kunnen zijn in de uitdraai van een pdf op een printer en de afdruk in de krant. DHC is hiervoor nimmer aansprakelijk daar dit het gevolg is van een andere druktechniek.

6.5 Het recht om aanspraak te maken op beperkende bepalingen ten aanzien van aansprakelijkheid komt niet uitsluitend toe aan DHC, maar eveneens aan al diegenen die er werken of door DHC worden ingeschakeld. Bestuurders of commissarissen kunnen zich er eveneens op beroepen.

 

  1. Intellectuele eigendom en rechten van derden

7.1 De adverteerder garandeert DHC dat met de plaatsing van de advertentie geen inbreuk plaatsvindt op het intellectuele eigendom en overige rechten van derden. De adverteerder staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de advertentie vervatte auteursrechten, merkenrechten, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, en dat DHC gerechtigd is tot publicatie of vermenigvuldiging.

7.2 De adverteerder of opdrachtgever vrijwaart DHC voor alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte. De adverteerder of opdrachtgever stelt DHC schadeloos voor alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele en industriële rechten en/of rechten van derden.

 

  1. Privacyverklaring

8.1 Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In onze privacyverklaring leest u hoe wij met privacy omgaan. U treft de volledige privacyverklaring aan op onze website.

 

  1. Overig

9.1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. De rechtbank in Den Haag is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiende uit welke rechtsbetrekking dan ook, tenzij de wet een afwijkende competentie voorschrijft.

9.3 Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vernietigbaar dan wel nietig is dan treedt daarvoor in de plaats een nieuwe bepaling die tussen partijen dezelfde strekking heeft en niet nietig is of vernietigbaar.

9.4 Indien de algemene voorwaarden enig onderdeel niet regelt in haar voorwaarden dan zal DHC een bepaling naar redelijkheid en billijkheid van toepassing verklaren. DHC is bovendien gerechtigd om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Na bekendmaking zijn deze gewijzigde voorwaarden van toepassing op alle bestaande en nieuwe overeenkomsten.

Laatste wijziging: 1 juli 2018